Třída "Včelky"

péče o děti: 5 - 6 let

Motto třídy

„Jsme pilné jako včeličky"

Obecné podmínky činnosti v mateřské škole odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání dětí. Prioritním cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Úsilí pracovníků školy je zaměřeno na vytvoření vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy, vytvoření klidného, příjemného prostředí a zázemí pro děti, aby jejich pobyt v MŠ byl pro ně radostný, prospěšný a působil tak na jejich všeobecný harmonický rozvoj.

8. třída (logopedická) – VČELKY, děti ve věku 5 – 7 let

Naše učitelky: Radomíra Lukášová, zástupkyně ředitelky a Bc. BcA. Zuzana Válková

Asistentka pedagoga: Zuzana Svedoníková

V MŠ je dodržován pravidelný denní rytmus a řád, který je možno flexibilně přizpůsobovat potřebám dětí a aktuální situaci – viz. Režim dne. Veškeré činnosti probíhající v průběhu celého dne v MŠ.  Pedagogickými pracovníky jsou řádně promyšleny, naplánovány a cíleně zaměřeny. Vycházejí z ŠVP a následně jsou detailně rozpracovávány v TVP jednotlivých tříd. Plánování všech činností vychází nejen z potřeb jednotlivých dětí, ale i z náhodných situací v průběhu celého roku. Učitelky zpracovávají tematické bloky k ročnímu období, plánují činnosti pro děti v návaznosti na pravidelné slavnosti a tradice. Všichni pedagogové dbají na to, aby řízené i volné činnosti dětí byly v rovnováze.

Velký důraz klademe na to, aby vzdělávání bylo názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích. Dbáme na to, že každé dítě má právo vzdělávat se v rozsahu svých možností a individuálních potřeb. Děti mají možnost odmítnout svou účast na společných činnostech zrovna tak, jako mají právo na soukromí. Podporujeme hlavně skupinové a individuální praktické činnosti, využíváme komunitní kruh. Usilujeme o co nejlepší podmínky pro vydatný pohyb a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Při vhodném počasí se snažíme co nejvíce činností přesouvat ven. Pobyt dětí je zařazován každý den, je pouze omezen při silném, prašném větru, vydatném dešti a mrazech pod –10°C. Program činností v MŠ je přizpůsobován také kvalitě ovzduší.

Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. Všechny děti odpočívají a těm, které neusnou, je nabídnuta klidná činnost. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogický styl našich učitelek je vstřícný a sympatizující, založený na partnerském vztahu k dítěti. Děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nikdo není zvýhodňován nebo naopak. Vedeme děti k tomu, aby se nebály, pracovaly samostatně, důvěřovaly si. Tím podporujeme jejich sebevědomí a aktivitu. Děti si na začátku školního roku vytváří pravidla soužití ve třídě, která je vedou k vzájemnému respektování a kamarádství. Rozvíjíme u nich vzájemnou toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. 

Důležité informace

Šachová školička

Našim malým šachistům poblahopřála trenérka šachového kroužku Bc. Hana Hrazdilová...

Foto-video koutek