stravování

Stravování v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9

Jídelníček

Kontaktní údaje

Naše škola poskytuje pro děti školní stravování, které je upraveno zejména v § 119, 121 Školského zákona č. 561/04 Sb. Podrobnější podmínky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 107/05 Sb. v aktuálním znění. V našem vlastním zařízení pro „školní stravování“ je v souladu se zákonem (§119) a vyhláškou (§ 3, odst. 6 a 7) poskytováno stravování i zaměstnancům školy.

Školní stravování se v souladu s § 119 zákona uskutečňuje pouze v době pobytu dětí ve škole (ne tedy v době prázdnin nebo nepřítomnosti dítěte).

Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky, dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí školní jídelny po dobu jednoho kalendářního roku.  

Podmínky při zabezpečení stravovacích služeb  jsou dány vyhláškou 137/04 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny v aktuálním znění.

Školní jídelna dodržuje  stanovený pitný režim, který mají děti k dispozici celý den.

 

Každé dítě přítomné v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Do školy se nesmí nosit vlastní strava ani nápoje.

 

Strava se mimo třídy nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze 1. den neomluvené nepřítomnosti dítěte. Doba pro výdej do jídlonosičů je od 10:45 – 11:15 hod. v kuchyni MŠ. Do skleněných nádob se strava nevydává.

Výše a způsob platby stravného

V naší škole jsou uplatňovány v rámci povoleného rozpětí tyto finanční limity pro dvě skupiny strávníků: 

Děti do 6 let

Ranní svačina:  11 Kč

Oběd:   24 Kč

Odpolední svačina:  10 Kč

Stravné celodenní:   45 Kč

Stravné polodenní:   35 Kč

Předpis pro celodenní stravné:   950 Kč/měs.

Předpis pro polodenní stravné:   740 Kč/měs.

Děti 7 let – s odkladem školní docházky

Ranní svačina:   12 Kč

Oběd:   26 Kč

Odpolední svačina:  10 Kč

Stravné celodenní:   48 Kč

Stravné polodenní:   38 Kč

Předpis pro celodenní stravné:   1010 Kč/měs.

Předpis pro polodenní stravné:    800 Kč/měs.1

Finanční limit potravin pro jednotlivé skupiny strávníků určuje Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

V kalkulaci stravného je zahrnutý i celodenní pitný režim dítěte.

 Platba se provádí bezhotovostně na účet mateřské školy:

 

č. ú. 153 390 580/0300 u ČSOB Bruntál

konstantní symbol pro placení převodním příkazem je 558

variabilní symbol byl předán zákonným zástupcům při přihlášení ke stravování

zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

 

Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u účetní školy.

Stravné je splatné do 25. dne v měsíci na příští měsíc.

Vyúčtování přeplatků je v září příslušného kalendářního roku.

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1, písm. d) ředitelka mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestližezákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

 

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě je přihlášené automaticky na celý měsíc, rodič odhlašuje nepřítomnost.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem do 13:00 hod. telefonicky 554 718 013, do sešitu v šatně nebo elektronicky skolnijidelna.mspionyrska@seznam.cz.

 V pondělí je odhlašování možné do 08:00 hod. V době školních prázdnin v základních školách jsou nepřítomné děti odhlašovány automaticky.

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je dítěti poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole nelze stravu odebírat.

Trvalé odhlášení ze stravování se provádí osobně u vedoucí školní jídelny.

 

Doba prázdnin a volna MŠ

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce v šatně.

Po ukončení školního roku, tedy posledním červnem a následném docházení dětí do školky o prázdninách (dokud není vyhlášená řádná dovolená a uzavřený provoz) se docházka dětí dělá každý den ráno. Znamená to tedy, že dítě, které fyzicky nepřijde je automaticky odhlášeno a nemá nárok na oběd do jídlonosiče.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny a na www stránkách školy.

 

Kompletní informace o školní jídelně jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní jídelny (k nahlédnutí na webu a v šatnách jednotlivých tříd). 

 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní jídelny.