O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Pionýrská 9, Bruntál, 792 01 IČ: 607 805 17

ID datové schránky: x6g2zrg, tel. 554 718 013, www.msbruntal.cz, email: reditelkamspionyrska@seznam.cz

 

Č. J.: 101/2020                                          Dne 2. 6. 2020

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 165 podle § 34 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodla takto:

vyhovuji podaným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci se dostavili k zápisu ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2020 a v řádném termínu dodali potřebné dokumenty.

Seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn dle čísel jednacích, která byla dětem přiřazena při zápisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.                                                                                                                 

Číslo jednací

35/2020 přijat/a

53/2020 přijat/a

66/2020 přijat/a

36/2020 přijat/a

54/2020 přijat/a

67/2020 přijat/a

37/2020 přijat/a

55/2020 přijat/a

68/2020 přijat/a

38/2020 přijat/a

56/2020 přijat/a

69/2020 přijat/a

39/2020 přijat/a

57/2020 přijat/a

70/2020 přijat/a

40/2020 přijat/a

58/2020 přijat/a

71/2020 přijat/a

43/2020 přijat/a

59/2020 přijat/a

72/2020 přijat/a

44/2020 přijat/a

60/2020 přijat/a

73/2020 přijat/a

45/2020 přijat/a

61/2020 přijat/a

76/2020 přijat/a

46/2020 přijat/a

62/2020 přijat/a

77/2020 přijat/a

48/2020 přijat/a

63/2020 přijat/a

78/2020 přijat/a

51/2020 přijat/a

64/2020 přijat/a

80/2020 přijat/a

52/2020 přijat/a

65/2020 přijat/a

99/2020 přijat/a

 

 

Datum vyvěšení: 2. 6. 2020                      Datum sejmutí: 16. 6. 2020

 

 Další důležité informace o nástupu do MŠ (platby stravného a školného) obdrží zákonní zástupci e-mailem nebo poštou do 4. 7. 2020.   

Rozhodnutí naleznate také v DOKUMENTECH.   

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.

                                                                                           

                                                          Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ. V prostoru před MŠ se budou dodržovat odstupy 2 metry. Do MŠ může dítě doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
 • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo omezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je proto nutno počítat se zdržením při předávání dětí. S dítětem je potřeba přijít s dostatečným časovým předstihem.
 • Ráno i odpoledne používejte vchody určené pro vstup do prostor k jednotlivým šatnám daných tříd.

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9

1. vchod - Jesle „Kuřátka“ /samostatný vchod/

2. vchod – „Koťátka“ a „Myšky“ /společný vchod/

3. vchod – „Kačenky“ /samostatný vchod/

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9 – Odloučené pracoviště Školní 2

Vstup hlavním vchodem do vstupní haly + hlavní chodba MŠ + společný vchod do šaten.

 

 • Při vstupu jsou doprovázející osoby povinny provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ.. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě roušku, která bude umístěna v igelitovém sáčku v přihrádce dítěte v šatně.
 • Před předáním dítěte pečovatelkám v jeslích bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund a to mýdlem a vodou a osušení jednorázovým ručníkem.
 • Mytí rukou dítěte po dobu 30 sekund mýdlem, vodou a osušení jednorázovým ručníkem zajistí v mateřské škole pedagogický pracovník či zaměstnanec MŠ ihned po předání dítěte z šatny.  
 • Dětem bude při vstupu do školky měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato.

Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.

 • Do MŠ si děti nebudou nosit žádné hračky ani na spaní.

 

Při nástupu do MŠ musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení /ke stažení v DOKUMENTECH/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti.

Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná. V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.

Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili, zda je přítomnost jejich dítěte v mateřské škole opravdu nezbytná. Pokud jste rodič na mateřské dovolené, rodičovském příspěvku, v pracovní neschopnosti či nejste pracující a je - li to ve vašich možnostech, upřednostněte ponechání dítěte doma. Doba provozu školky bude zachována, ale provoz bude zabezpečen v omezeném režimu při povinnosti dodržení přísných hygienických opatření.

Nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku.

Stravu pro děti nebude možné si vyzvednout v případě nepřítomnosti dítěte ve školce. Odhlášení stravy bude možné do 7,30 hodin v daný den.

 

V Bruntále 13. 5. 2020       Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ do 24. 5. 2020 stanovila ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu takto:

Úplata - předškolní vzdělávání dítěte za květen činí 105,- Kč.

Příspěvek - jesle za květen činí 526,-Kč /neomezená docházka/

Příspěvek - jesle za květen činí  477,-Kč /omezená docházka/

Od znovuotevření mateřské školy 25. 5. 2020 jsou zákonní zástupci zapsaných dětí k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od úplaty za předškolní vzdělávání) povinni hradit školné, i když jejich děti mateřskou školu nebudou navštěvovat.


V Bruntále dne 31. 3. 2020                             Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

 

Náhled
   

Zápis do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 v době od 10,00h  – 12,00h v tělocvičně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9/poslední dveře budovy MŠ v přízemí/. Ve dnech 13. 5. a 14. 5. proběhne zápis od 10,00h do 16,00h.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bude vícedenní a bez dětí. Den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou nebo ji předají v mateřské škole osobně.
Bližší informace najdete v DOKUMENTECH – Informace k organizaci a průběhu zápisu.

Dbejte pokynů ředitelky mateřské školy – pokud budete chtít podat Žádost o přijetí osobně, dostaví se pouze jen jeden zákonný zástupce dítěte!

Ve dnech zápisu, tj. 2. 5. - 16. 5. 2020 v daných časech konání bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci /primárně matce dítěte/ následně zasláno v SMS zprávě.

Prosíme o zpětné potvrzení přijetí registračního čísla.

Děti přijímá do zařízení ředitelka mateřské školy ve smyslu § 34 odstavce 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon.

Dokumenty nutné k zápisu naleznete v DOKUMENTECH 

 • Žádost o přijetí
 • Čestné prohlášení k očkování dítěte - Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit /Čestné prohlášení k  očkování, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkaz/.

Nutné je dodání:

 • kopie očkovacího průkazu dítěte
 • kopie rodného listu dítěte

 Při osobním podání Žádosti o přijetí je nutné předložit:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
Těšíme se na vás!
Náhled
   

Vážení rodiče.

Otevření jeslí a mateřské školy je naplánováno na pondělí 25. 5. 2020. Více informací k otevření zveřejníme v průběhu příštího týdne. 

Odkaz na web Města Bruntálu

 https://www.mubruntal.cz/vetsina%2Dskolek%2Dv%2Dbruntale%2Dotevre%2Dv%2Dpondeli%2D18%2Dkvetna/d-972160/p1=83341

1 | 2 | 3 | 4 | 5Další