O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Stravování

 

 

Školní stravování v Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9

 

 

Zaměstnanci školní jídelny

 

 

Vedoucí školní jídelny: Irena Študencová

Hlavní kuchařka:         Lenka Zemanová                                  

Kuchařka:                   Lenka Menšíková

 

Kontakt: telefon 554 718 013, e-mail: skolnijidelna.mspionyrska@seznam.cz

   

     Naše škola poskytuje pro děti školní stravování, které je upraveno zejména

v § 119, 121 Školského zákona č. 561/04 Sb. Podrobnější podmínky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 107/05 Sb. v aktuálním znění. V našem vlastním zařízení pro „školní stravování“ je v souladu se zákonem (§119) a vyhláškou (§ 3, odst. 6 a 7) poskytováno stravování i zaměstnancům školy.

 

Školní stravování se v souladu s § 119 zákona uskutečňuje pouze v době pobytu dětí ve škole (ne tedy v době prázdnin nebo nepřítomnosti dítěte).

   

Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky, dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí školní jídelny po dobu jednoho kalendářního roku.  

Podmínky při zabezpečení stravovacích služeb  jsou dány vyhláškou 137/04 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny v aktuálním znění.

  

ŠJ dodržuje  stanovený pitný režim, který mají děti k dispozici celý den.

 

Každé dítě přítomné v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Do školy se nesmí nosit vlastní strava ani nápoje.

 

Strava se mimo třídy nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze

1. den neomluvené nepřítomnosti dítěte. Doba pro výdej do jídlonosičů je

od 10,45 – 11,15 hod. v kuchyni MŠ. Do skleněných nádob se strava nevydává.

 

 

Výše a způsob platby stravného

 

V naší škole jsou uplatňovány v rámci povoleného rozpětí tyto finanční limity pro dvě skupiny strávníků: 

* děti do 6 let

 • ranní svačina  9,-  Kč

 • oběd  21,- Kč

 • odpolední svačina  8,- Kč

  Stravné celodenní       38,- Kč

  Stravné polodenní       30,- Kč

   

Předpis pro celodenní stravné   800,- Kč měsíčně.

Předpis pro polodenní stravné   630,- Kč měsíčně.

 

* děti 7 let – s odkladem školní docházky

 • ranní svačina  10,- Kč

 • oběd  23,- Kč

 • odpolední svačina 8,- Kč

  Stravné celodenní         41,- Kč

  Stravné polodenní         33,- Kč

   

  Předpis pro celodenní stravné  870,- Kč.

  Předpis pro polodenní stravné  700,- Kč.

   

Finanční limit potravin pro jednotlivé skupiny strávníků určuje Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

V kalkulaci stravného je zahrnutý i celodenní pitný režim dítěte.

 

 Platba se provádí bezhotovostně na účet mateřské školy:

 • č. ú. 153 390 580/0300 u ČSOB Bruntál

 • konstantní symbol pro placení převodním příkazem je 558

 • variabilní symbol byl předán zákonným zástupcům při přihlášení ke stravování

 • zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

   

 •  ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti u účetní školy.

  Stravné je splatné do 25. dne v měsíci na příští měsíc.

   

  Vyúčtování přeplatků je v září příslušného kalendářního roku.

   

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1, písm. d) ředitelka mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.


Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě je přihlášené automaticky na celý měsíc, rodič odhlašuje nepřítomnost.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem do 13.00 hod. telefonicky 554 718 013, do sešitu v šatně nebo elektronicky skolnijidelna.mspionyrska@seznam.cz.

 V pondělí je odhlašování možné do 8,00 hod. V době školních prázdnin v základních školách jsou nepřítomné děti odhlašovány automaticky. 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je dítěti poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole nelze stravu odebírat.

Trvalé odhlášení ze stravování se provádí osobně u vedoucí školní jídelny.

 

Doba prázdnin a volna MŠ

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce v šatně.

Po ukončení školního roku, tedy posledním červnem a následném docházení dětí do školky o prázdninách (dokud není vyhlášená řádná dovolená a uzavřený provoz) se docházka dětí dělá každý den ráno. Znamená to tedy, že dítě, které fyzicky nepřijde je automaticky odhlášeno a nemá nárok na oběd do jídlonosiče.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny a  na www stránkách školy.

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní jídelny.

 

 

 

V Bruntále dne 1. 9. 2021                 Irena Študencová, vedoucí školní jídelny