O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Vážení rodiče.

Od 9. 9. 2020 je nutné nosit ve vnitřních prostorách MŠ roušky! 

Náhled
   

Vážení rodiče.

Děti si užívají od 1. září 2020 pohodlí nových, moderních umýváren i WC.

V naší mateřské škole byly provedeny práce týkající se oprav vodoinstalace a rekonstrukce dětských umýváren i WC v jesličkách, ve třídě „Koťátka“, „Myšky“, „Kačenky“ a v tělocvičně. Tato obměna plně vyhovuje potřebám dětí jak v mateřské škole, tak i v jeslích. K dispozici jsou nejen nové toalety s keramickými přepážkami mezi jednotlivými záchodky, umyvadla, dřevěné bloky pro ručníky, nová zrcadla, ale také sprchový kout. Prostory jsou obloženy novými, barevnými obkladačkami s pohádkovými motivy.

Děti i zaměstnanci mají ze zhotovení velikou radost.

Velké poděkování patří Zřizovateli Města Bruntál a potažmo i Radě Města Bruntál za rozhodnutí rekonstrukci realizovat a spolufinancovat.

                                                    Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se v 15,00 hod  bude v 5. třídě "Myšky" konat třídní schůzka.

Těší se na vás třídní učitelky Milena Boronkajová, Eva Kučerová /AP/a Ivana Mikesková, ředitelka MŠ.

Náhled
   

Vážení rodiče.

1. 9. zahajuje naše Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 provoz ve všech šesti třídách mateřské školy /Koťátka, Kačenky, Myšky, Motýlci, Berušky, Včelky/ a ve třídě pro děti od 1 do 3 let věku dítěte /JESLÍ/ od 6,00 do 16,00 hodin.

Seznamy dětí s rozdělením do tříd budou vyvěšeny 31. 8. a 1. 9. 2020 na vstupních dveřích do MŠ.

Co budou vaše děti potřebovat, naleznete v ikonce INFORMACE.


Na vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9.

Náhled
   

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní místo - Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0, 75 s místem výkonu práce Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 – odloučené pracoviště Školní 2.

Předpoklady a požadavky

kvalifikační předpoklady: Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

 

a)vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

d) středním vzděláním s maturitní zkouškou a akreditovaným kurzem pro asistenty pedagoga

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten, „kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu“.

 

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

je plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, má odbornou kvalifikaci, je zdravotně způsobilý, prokázal znalost českého jazyka.

Praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 18. 8. 2020, na adresu: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, Pionýrská 730/9 79201 Bruntál.

Kontaktní pracovník: Bc. Hana Hrazdilová, tel. 554 718 013,e-mail: ms.pionyrska@tiscali.cz,

reditelkamspionyrska@seznam.cz

 

Termín pohovoru: 25. 8. 2020 od 10,00 do 12,00 hodin v ředitelně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9

Termín nástupu: 1. 9. 2020

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, originál přinesete s sebou k pohovoru, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


V Bruntále 11. 8. 2020       Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5Další