O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ. V prostoru před MŠ se budou dodržovat odstupy 2 metry. Do MŠ může dítě doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
 • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo omezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je proto nutno počítat se zdržením při předávání dětí. S dítětem je potřeba přijít s dostatečným časovým předstihem.
 • Ráno i odpoledne používejte vchody určené pro vstup do prostor k jednotlivým šatnám daných tříd.

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9

1. vchod - Jesle „Kuřátka“ /samostatný vchod/

2. vchod – „Koťátka“ a „Myšky“ /společný vchod/

3. vchod – „Kačenky“ /samostatný vchod/

 

Mateřská škola Bruntál Pionýrská 9 – Odloučené pracoviště Školní 2

Vstup hlavním vchodem do vstupní haly + hlavní chodba MŠ + společný vchod do šaten.

 

 • Při vstupu jsou doprovázející osoby povinny provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ.. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě roušku, která bude umístěna v igelitovém sáčku v přihrádce dítěte v šatně.
 • Před předáním dítěte pečovatelkám v jeslích bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund a to mýdlem a vodou a osušení jednorázovým ručníkem.
 • Mytí rukou dítěte po dobu 30 sekund mýdlem, vodou a osušení jednorázovým ručníkem zajistí v mateřské škole pedagogický pracovník či zaměstnanec MŠ ihned po předání dítěte z šatny.  
 • Dětem bude při vstupu do školky měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato.

Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.

 • Do MŠ si děti nebudou nosit žádné hračky ani na spaní.

 

Při nástupu do MŠ musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení /ke stažení v DOKUMENTECH/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti.

Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná. V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.

Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili, zda je přítomnost jejich dítěte v mateřské škole opravdu nezbytná. Pokud jste rodič na mateřské dovolené, rodičovském příspěvku, v pracovní neschopnosti či nejste pracující a je - li to ve vašich možnostech, upřednostněte ponechání dítěte doma. Doba provozu školky bude zachována, ale provoz bude zabezpečen v omezeném režimu při povinnosti dodržení přísných hygienických opatření.

Nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku.

Stravu pro děti nebude možné si vyzvednout v případě nepřítomnosti dítěte ve školce. Odhlášení stravy bude možné do 7,30 hodin v daný den.

 

V Bruntále 13. 5. 2020       Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

Náhled
   

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ do 24. 5. 2020 stanovila ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu takto:

Úplata - předškolní vzdělávání dítěte za květen činí 105,- Kč.

Příspěvek - jesle za květen činí 526,-Kč /neomezená docházka/

Příspěvek - jesle za květen činí  477,-Kč /omezená docházka/

Od znovuotevření mateřské školy 25. 5. 2020 jsou zákonní zástupci zapsaných dětí k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od úplaty za předškolní vzdělávání) povinni hradit školné, i když jejich děti mateřskou školu nebudou navštěvovat.


V Bruntále dne 31. 3. 2020                             Ivana Mikesková, ředitelka MŠ

 

Náhled
   

Zápis do Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 v době od 10,00h  – 12,00h v tělocvičně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9/poslední dveře budovy MŠ v přízemí/. Ve dnech 13. 5. a 14. 5. proběhne zápis od 10,00h do 16,00h.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bude vícedenní a bez dětí. Den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou nebo ji předají v mateřské škole osobně.
Bližší informace najdete v DOKUMENTECH – Informace k organizaci a průběhu zápisu.

Dbejte pokynů ředitelky mateřské školy – pokud budete chtít podat Žádost o přijetí osobně, dostaví se pouze jen jeden zákonný zástupce dítěte!

Ve dnech zápisu, tj. 2. 5. - 16. 5. 2020 v daných časech konání bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci /primárně matce dítěte/ následně zasláno v SMS zprávě.

Prosíme o zpětné potvrzení přijetí registračního čísla.

Děti přijímá do zařízení ředitelka mateřské školy ve smyslu § 34 odstavce 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon.

Dokumenty nutné k zápisu naleznete v DOKUMENTECH 

 • Žádost o přijetí
 • Čestné prohlášení k očkování dítěte - Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit /Čestné prohlášení k  očkování, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkaz/.

Nutné je dodání:

 • kopie očkovacího průkazu dítěte
 • kopie rodného listu dítěte

 Při osobním podání Žádosti o přijetí je nutné předložit:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
Těšíme se na vás!
Náhled
   

Vážení rodiče.

Otevření jeslí a mateřské školy je naplánováno na pondělí 25. 5. 2020. Více informací k otevření zveřejníme v průběhu příštího týdne. 

Odkaz na web Města Bruntálu

 https://www.mubruntal.cz/vetsina%2Dskolek%2Dv%2Dbruntale%2Dotevre%2Dv%2Dpondeli%2D18%2Dkvetna/d-972160/p1=83341

Náhled
   

Vážení rodiče

Od 4. 5. do 29. 5. 2019 máte možnost požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem. Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů.

Žádost ke stažení naleznete v sekci  DOKUMENTY, dále je třeba požádat v kmenové mateřské škole o kopii evidenčního listu, kopii zmocnění pro předání dítěte a kopii vyjádření lékaře /potvrzení o očkování + razítko lékaře/. Odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní mateřské školy. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v kmenové MŠ do 12. 6. 2019. Informace o uzavření mateřské školy v období hlavních prázdnin naleznete v sekci INFORMACE.

1 | 2 | 3 | 4 | 5Další