O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Aktuality
II.třída III.třída IV.třída V.třída V.třída Menu tříd
Náhled
   

 

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Pionýrská 9, Bruntál, 792 01 IČ: 607 805 17

ID datové schránky: x6g2zrg, tel. 554 718 013, www.msbruntal.cz, email: reditelkamspionyrska@seznam.cz

 

Č. J.: 113/2021                                        Dne 8. 6. 2021

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 165 podle § 34 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodla takto:

vyhovuji podaným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci se dostavili k zápisu ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2021 a v řádném termínu dodali potřebné dokumenty.

Seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn dle čísel jednacích, která byla dětem přiřazena při zápisu. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Číslo jednací

38/2021 přijat/a

55/2021 přijat/a

72/2021 přijat/a

39/2021 přijat/a

56/2021 přijat/a

74/2021 přijat/a

41/2021 přijat/a

57/2021 přijat/a

75/2021 přijat/a

43/2021 přijat/a

58/2021 přijat/a

77/2021 přijat/a

46/2021 přijat/a

59/2021 přijat/a

78/2021 přijat/a

47/2021 přijat/a

60/2021 přijat/a

79/2021 přijat/a

48/2021 přijat/a

62/2021 přijat/a

80/2021 přijat/a

50/2021 přijat/a

66/2021 přijat/a

81/2021 přijat/a

52/2021 přijat/a

67/2021 přijat/a

82/2021 přijat/a

53/2021 přijat/a

69/2021 přijat/a

83/2021 přijat/a

54/2021 přijat/a

70/2021 přijat/a

84/2021 přijat/a

85/2021 přijat/a

100/2021 přijat/a

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: 8. 6. 2021                                                    Datum sejmutí: 22. 6. 2021

 Další důležité informace o nástupu do MŠ (platby stravného a školného) obdrží zákonní zástupci e-mailem nebo poštou do 23. 7. 2021   

Rozhodnutí naleznate také v DOKUMENTECH.   

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.

                                                   Ivana Mikesková, ředitelka MŠ                        

Náhled
   

1)    V měsíci červenci 2021  bude provoz mateřské školy

přerušen od 26. do 30. července.

Měsíční výše příspěvku:

-  Neomezená docházka 2 000,- Kč

-  Omezená docházka  1 700,- Kč

2)    V měsíci srpnu 2021 bude provoz mateřské školy

přerušen od 1. do 27. srpna.

Měsíční výše příspěvku:

- Neomezená docházka 182,- Kč

- Omezená docházka 155,- Kč

Náhled
   

1)    V měsíci červenci 2021  bude provoz mateřské školy

přerušen od 26. do 30. července.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)    ve třídách s celodenním provozem 400,- Kč

2)    V měsíci srpnu 2021 bude provoz mateřské školy

přerušen od 1. do 27. srpna.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)    ve třídách s celodenním provozem 36,- Kč

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání

za červenec a srpen 2021 bude činit 436,- Kč.

  

V Bruntále dne 7. 6. 2021                                     Ivana Mikesková

                                                                              ředitelka MŠ

Náhled
   

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.   V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních, vstupních dveřích do mateřské školy a na webových stránkách školy www.msbruntal.cz

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na den: 9. 6. 2021

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi prostřednictvím SMS zprávy nebo při osobním podání žádosti. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně do vlastních rukou nebo bude doručeno písemně v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně po předchozí telefonické domluvě. Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.


 

V Bruntále 26. 5. 2021             Ivana Mikesková, ředitelka MŠ


1 | 2 | 3 | 4 | 5Další